A weboldal sütiket alkalmaz a jobb használhatóság és nagyobb felhasználói élmény érdekében. 

Garancia

Letölthető dokumentumok:    ELÁLLÁSI NYILATKOZAT ; 

Jótállás, szavatosság, garancia

Kellékszavatosság 

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 8 napon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 180 napos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Bizonyos termékeknél a termék bevizsgálását a gyártó által megadott partnerek végzik (pl. HP, Canon nyomtató kellékanyagok), a Szolgáltató csak a gyártó által megjelölt partner által kiállított szervízigazolás megléte esetén cserélheti a kellékanyagot. Ilyen termékek meghibásodása esetén a Szolgáltató nem tudja beszerezni a szervízigazolást, mert bizonyos esetekben szükség lehet pl. a Felhasználó nyomtatójának bevizsgálására is.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Jótállás 

8.12. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles. 

8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Garancia folyamata

8.16. Amennyiben a Felhasználó a megvásárolt terméket hibásnak érzékeli, azt rendeltetésszerűen használni nem tudja, úgy azt mielőbb jeleznie kell a Szolgáltatónak a központi e-mail címére: info@tintashop.hu

8.17. A Szolgáltató megkísérelhet segítséget nyújtani a beüzemeléshez, ha a leírtak alapján úgy érzékeli, hogy esetlegesen a Felhasználó nem tett meg mindent a beüzemelés sikerességéhez. Amennyiben ez nem sikerült, a Szolgáltató e-mailben részletesen közli a Felhasználóval, hogy mit kell a továbbiakban tennie.

8.18. A Felhasználónak a hibás terméket vissza kell juttatnia a Szolgáltató telephelyére, melynek postacímét a Szolgáltató e-mailben előre közli. A csomagnak feltétlenül tartalmaznia kell a következőket:

-vásárlásról kiállított számla másolata (vagy minimum annak számla sorszáma)

-Tintashop megrendelés sorszáma, megrendelő neve és elérhetőségei (e-mail, telefonszám)

-hibás termék minden alkatrészével, dobozával, leírásával, esetlegesen garancia levelével.

-hiba pontos leírása (hibaüzenetek, pontos hibakódok, jelenség körülírása, kellékanyag esetén használt nyomtató típusszáma)

-nem megfelelő minőségű (csíkos, koszos, halvány, stb.) nyomtatás esetén, tesztoldal is szükséges, a Szolgáltatótól nem elvárható, hogy rendelkezzen az összes kellékanyag fajtához nyomtatóval, azt lepróbálni nem minden esetben tudja.

8.19. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy hiányos információkkal visszajuttatott termék esetében, a garanciális ügyintézés meghosszabbodik, vagy adott esetben meghiúsul. A Szolgáltató szemrevételezésből nem minden esetben tudja kikövetkeztetni a termék hibáját, annak problémájának pontos leírása nélkül.

8.20. A visszaküldött hibás termékek bevizsgálását a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül megkezdi. A bevizsgálás időtartama általában 4-5 nap, de maximum 30 nap.

8.21. A bevizsgálás alkalmával a Szolgáltató ellenőrzi, hogy a meghibásodás nem rendeltetésszerű használat miatt vagy ipari célra használat miatt következett-e be. Nyomtatókellékanyagok esetében a kifogyott, kiürült kellékeknél a Fogyasztó cserére nem jogosult. Házilag utántöltött, kifúrt, módosított, láthatóan külső beavatkozásnak kitett termékeknél a Fogyasztó cserére nem jogosult.

8.22. Amennyiben a hibás termék bevizsgálását követően kiderül, hogy Felhasználó panasza jogos, a Szolgáltató visszajuttatja a Felhasználóhoz a kicserélt / kijavított terméket, melynek szállítási díját a Szolgáltató vállálja.

8.23. A visszaküldött hibásnak vélt, de valójában nem hibás termék esetében a Szolgáltató a Felhasználó költségén juttatja vissza az eredeti terméket.

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával, megrendelésszámmal).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze